20.april.2017

Arbowet 2017: is er altijd recht op een second opinion bij de bedrijfsarts?

Werknemers krijgen het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts. Werkgevers zien de bui al hangen: discussie, vertraging, kosten. Hoe zit het precies?

Second opinion: waarover?

Werknemers krijgen van 1 juli 2017 (verwachte invoeringsdatum) het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts, verbonden aan een andere organisatie. Dit ziet op persoonsgerichte adviezen en niet op collectieve zaken zoals het algemeen ziekteverzuimbeleid. De second opinion kan betrekking hebben op ziekteverzuimbegeleiding, een PAGO (arbeidsgezondheidskundig onderzoek) of de consultatie van de bedrijfsarts in het kader van het (verplichte) arbeidsomstandighedenspreekuur.

Grond om te weigeren?

De bedrijfsarts zal een verzoek om een second opinion honoreren, tenzij zwaarwegende argumenten zich daartegen verzetten. Menig werkgever ziet de discussie al voor zich. Wat zijn zwaarwegende argumenten? Een belangrijk punt, de kosten van een second opinion zijn namelijk voor de werkgever.

De toelichting op het wetsvoorstel zegt er weinig over. Het enige voorbeeld dat wordt genoemd is “indien er geen enkele grond bestaat voor een second opinion”. In het vernieuwde Arbobesluit zullen nadere regels over de second opinion worden gegeven.

Het ontwerp Arbobesluit ligt nu ter advisering bij de Raad van State, een definitief besluit is er nog niet. In de toelichting op het ontwerpbesluit en het verslag van de internetconsultatie kan wel wat houvast worden gevonden. In het ontwerpbesluit staat dat als er oneigenlijk of herhaaldelijk onnodig gebruik van een second opinion dreigt, dit een zwaarwegende grond is voor afwijzing. Voorkomen moet worden dat een werknemer het advies bij een groot aantal verschillende bedrijfsartsen laat toetsen, aldus de regering. Woorden als ‘herhaaldelijk’ vind ik weinig bemoedigend, dat impliceert dat de werkgever en bedrijfsarts behoorlijk veel over zich heen moeten laten gaan.

Weigering moet hoge uitzondering zijn

Deze zorg zal mede reden zijn geweest voor diverse organisaties (zoals Oval en VNO NCW) te vragen om uitwerking van het begrip ‘zwaarwegende gronden’. De regering is echter niet van plan nadere invulling te geven, een second opinion weigeren mag alleen bij hoge uitzondering:

De regering is, als hiervoor vermeld, niet voornemens om het begrip zwaarwegende argumenten verder in te vullen. De regering is van opvatting dat alleen bij hoge uitzondering een second opinion kan worden geweigerd. De bedoeling van de second opinion is (mede) om het vertrouwen in de bedrijfsarts zo mogelijk te herstellen. Het verder inperken van de second opinion (door bijvoorbeeld te eisen dat geen second opinion kan worden gegeven bij een arbeidsconflict of bij een klacht bij de eerste bedrijfsarts) past daar niet bij. “

Tip

Een second opinion weigeren zal de bedrijfsarts niet zo maar mogen. Wat kan de werkgever doen om toch zoveel mogelijk de regie te houden? Wees kritisch op de kwaliteit van de dienstverlening door de bedrijfsarts. Er zal een categorie ‘lastige’ werknemers zijn waarop ook een goede bedrijfsarts geen grip heeft. Maar, een goede bedrijfsarts zou in staat moeten zijn om met overtuiging zijn advies te onderbouwen en het vertrouwen van de werknemer te winnen.

Wees ook kritisch op de bedrijfsartsen die geraadpleegd worden voor een second opinion. In het basiscontract kunnen afspraken worden gemaakt over pool van bedrijfsartsen die voor een second opinion kunnen worden ingezet.