Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden inclusief de klachten- en geschillenregeling advocatuur

(hierna: “Algemene voorwaarden”) van OXP advocaten, met vestigingen te Arnhem en ‘s-Hertogenbosch.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. OXP advocaten (“OXP advocaten”) is een maatschap van beroepsvennoten die tot doel heeft het uitoefenen of doen uitoefenen van de rechtspraktijk, daaronder begrepen de advocatuur.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan OXP advocaten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.
 3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door OXP advocaten ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7: 404 Burgerlijk Wetboek (“BW”), dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7: 407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, worden volledig uitgesloten.
 4. OXP advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Aon (Aon Risk Solutions | Regio | Kantoor Nijmegen Postbus 6575, 6503 GB Nijmegen | Kerkenbos 1061, 6546 BB Nijmegen | t 024 324 85 24 | f 024 360 33 92). De financiële dekking bedraagt € 1.000.000,- en strekt zich uit tot adviezen naar Nederlands recht.
 5. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door OXP advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat OXP advocaten onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor OXP advocaten aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door OXP advocaten gesloten algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
 6. Indien en voorzover om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde verzekering, is de aansprakelijkheid van OXP advocaten beperkt tot het door OXP advocaten in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 10.000,-.
 7. Alle vorderingsrechten uit welke hoofde ook jegens OXP advocaten verband met de door OXP advocaten verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.
 8. Opdrachtgever is gehouden om, in verband met zijn vertegenwoordiging in rechte door OXP advocaten, verschuldigde griffierechten tijdig te betalen op de wijze zoals door OXP advocaten aangegeven. Bij gebreke van tijdige betaling is OXP advocaten gerechtigd om de rechtszaak ter zake waarvan het griffierecht verschuldigd zal worden, niet aan te brengen en/of opdrachtgever niet (meer) in die rechtszaak te vertegenwoordigen. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat daardoor zijn aanspraken onherroepelijk verloren kunnen gaan, dan wel hij in de vorderingen van de wederpartij veroordeeld kan worden.
 9. Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van opdrachtgevers worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan OXP advocaten gegeven opdrachten de bevoegdheid van OXP advocaten in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die opdrachtgevers te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van OXP advocaten voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.
 10. De onder 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
 11. Verstrekte opdrachten worden door OXP advocaten uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
 12. Op de rechtsverhouding tussen OXP advocaten en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen OXP advocaten en een opdrachtgever kennis te nemen.
 13. Niet alleen OXP advocaten, maar ook alle personen – zowel zij die op enigerlei wijze aan OXP advocaten zijn verbonden alsook derden – die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
 14. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege (dus zonder dat enige aanmaning of nadere ingebrekestelling vereist is) in verzuim is.
 15. In geval van verzuim is Opdrachtgever over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling.
 16. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van het niet betaalde gedeelte van de factuurbedragen (inclusief BTW).
 17. Indien OXP advocaten haar vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt, is Opdrachtgever gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procesgemachtigden, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en vastrecht, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.
 18. Deze vergoeding van de kosten zal steeds, zodra (interne of externe) juridische bijstand door OXP advocaten is ingeroepen, respectievelijk door OXP advocaten incasso maatregelen worden genomen, zonder dat enige nadere vorm van bewijs nodig is, in rekening worden gebracht en door Opdrachtgever verschuldigd zijn.
 19. OXP advocaten kan geen derden gelden ontvangen.

KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING ADVOCATUUR

 1. OXP advocaten is geregistreerd bij de Geschillencommissie advocatuur consumenten en de Geschillencommissie Advocatuur zakelijk (hierna: de Geschillencommissie).
 2. De klachtenregeling van OXP advocaten betreft de door OXP advocaten gehanteerde procedure voor de behandeling van klachten van opdrachtgevers van OXP advocaten over de dienstverlening door een advocaat van OXP advocaten.
 3. Wanneer OXP advocaten er niet in slaagt klachten van een opdrachtgever over de dienstverlening door een advocaat van OXP advocaten met behulp van deze klachtenregeling tot een voor die opdrachtgever aanvaardbare oplossing te brengen, kan die opdrachtgever de klachten binnen twaalf maanden na schriftelijke afhandeling daarvan voorleggen aan de de Geschillencommissie.
 4. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening door een advocaat van OXP advocaten, inclusief alle geschillen over betwiste en/of onbetaald gebleven declaraties van OXP advocaten, worden op verzoek van de opdrachtgever en/of van OXP advocaten beslecht door de Geschillencommissie overeenkomstig het reglement van de Geschillencommissie (hierna: het Reglement).
 5. Het Reglement van de Geschillencommissie kan worden opgevraagd bij de secretaris van de Geschillencommissie op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor online informatie over de Geschillencommissie klikt u hier.