Disclaimer, Privacy Statement & Klachtenregeling

van OXP advocaten, met vestigingen te Arnhem en ‘s-Hertogenbosch.

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op (het gebruik van) alle externe (reclame)uitingen van OXP advocaten waaronder de uitingen via de website www.oxpadvocaten.nl, berichten via sociale media en nieuwsbrieven. Hierna samen aan te duiden als Uitingen.

De Uitingen van OXP advocaten bevatten uitsluitend algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Zij zijn niet bedoeld als juridisch advies in een concrete situatie. Aan deze Uitingen kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. OXP advocaten is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van/in de Uitingen.

Verwijzingen via de Uitingen naar sites en andere externe bronnen die niet door ons worden onderhouden zijn louter ter informatie opgenomen. Wij kunnen niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan.

OXP advocaten staat niet in voor de betrouwbaarheid van het verzenden van informatie aan haar via Internet (waaronder sociale media), e-mail of via onze website. OXP advocaten kan niet garanderen dat haar op voormelde wijze toegezonden informatie haar vertrouwelijk en ongeschonden bereikt.

Privacybeleid OXP

Zorgvuldig omgaan met uw (persoons)gegevens is voor ons vanzelfsprekend, ook in onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Vertrouwelijkheid en geheimhouding maken deel uit van onze gedragsregels als advocaat.

Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden alleen gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden en op grond van de hieronder genoemde rechtsgronden.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt in het kader van onze dienstverlening of het invullen van een contactformulier op onze website of wanneer u zich registreert voor zaken als een nieuwsbrief of e-book. Dit betekent dat u onze website anoniem kunt bezoeken, totdat u het contactformulier invult of u zich registreert voor bijvoorbeeld een nieuwsbrief.

De door ons verwerkte persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit voor de uitvoering van ons werk noodzakelijk is of tenzij wij wettelijk verplicht zijn om die gegevens te verstrekken.

Doeleinden verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 • Om de door u aan ons gegeven opdracht tot dienstverlening uit te voeren;
 • Om de op ons rustende wettelijke verplichtingen na te komen;
 • Voor commerciële activiteiten, zoals het toezenden van relevante documentatie als nieuwsbrieven, e-books of uitnodigingen voor bijeenkomsten;
 • Voor het genereren van statistieken omtrent het gebruik van onze Uitingen en/of deze te analyseren en/of te verbeteren.

Een andere verwerking van uw persoonsgegevens zal alleen met uw uitdrukkelijke toestemming plaatsvinden. Toestemming zal uitdrukkelijk worden gevraagd, u kunt uw toestemming altijd intrekken of aanpassen via [email protected].

Rechtsgronden verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op de volgende rechtsgronden:

 • Uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 • Het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Door uw uitdrukkelijk gegeven toestemming.
Bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het bereiken van de hiervoor genoemde doelen, of om aan de voor ons geldende wet- en regelgeving te voldoen.

Beveiliging

Uiteraard zullen wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Wij hebben maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen, zowel technisch als organisatorisch.

Met onze externe leveranciers hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten die voldoen aan de eisen van de AVG.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om een beeld te krijgen van onder andere bezoekersstromen en paginaweergaves. Via onze website worden cookies van Google geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op de apparatuur van een website bezoeker wordt geplaatst.

Wij ontvangen van Google geen IP-adressen of andere persoonsgegevens en kunnen u niet persoonlijk herleiden.

De informatie die met de cookies wordt verkregen (waaronder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikte deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie niet aan derden verstrekken tenzij Google daartoe wettelijk verplicht is of indien derden informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Google en al haar dochterondernemingen, waaronder Google Analytics, houden zich aan de privacybeginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie.

U kunt deze cookies blokkeren door zelf de instellingen van uw webbrowser aan te passen.

Social media buttons

Content van onze website kan eenvoudig worden gedeeld via social media buttons van LinkedIn, Facebook en Twitter. Via de privacy statements van deze partijen kunt u lezen hoe zij met privacy omgaan.

Nieuwsbrief e.d.

Bestaande klanten kunnen zich via een link in de e-mail altijd eenvoudig afmelden voor een nieuwsbrief of andere informatie of aanbiedingen van ons kantoor. Aan anderen dan bestaande klanten zullen wij niets toesturen zonder expliciete voorafgaande toestemming en eenvoudig afmelden is altijd mogelijk.

Uw rechten

De AVG geeft u onder andere de mogelijkheid om de persoonsgegevens die wij van u bewaren:

 • in te zien,
 • te vragen of wij die willen verwijderen of
 • corrigeren of aanvullen.

Verder hebt u het recht beperking van verwerking te vragen of bezwaar te maken tegen verwerking, alsmede door ons bewaarde gegevens op te vragen in het kader van dataportabiliteit.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheden, dat kunt u contact opnemen via [email protected]. Waar mogelijk zullen wij aan uw verzoek voldaan. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen omdat dit in strijd komt met onze verplichtingen als advocaat, in strijd is met de wet of om een andere bijzondere reden niet mogelijk is, laten wij dit aan u weten.

U hebt te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Indien u vragen hebt, kunt u ons bereiken via [email protected] of op 088-234 15 15.

 

Klachtenregeling

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde  en klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • klachtenfunctionaris: de advocaat niet zijnde de advocaat tegen wie de klacht is gericht, die is belast met de afhandeling van de klacht;
 • Kantoorklachtenregeling: dit document, zijnde de schriftelijke weergave van de op het kantoor gehanteerde klachtenprocedure;
 • Klachtenprocedure: de op het kantoor gehanteerde procedure voor behandeling van klachten.

Artikel 2 toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen OXP advocaten en de cliënt.
 2. Iedere advocaat van OXP advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt op de website. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. OXP advocaten heeft in de overeenkomst van opdracht en via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur Consumenten of Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk.

Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar de klachtenfunctionaris.
 2. De klacht kan worden ingediend bij de behandelend advocaat of via [email protected].
 3. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 4. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 5. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 6. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 7. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, degene over wie is geklaagd – en indien van toepassing de klachtenfunctionaris – het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. Bij de klachtbehandeling wordt geheimhouding in acht genomen.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt – indien van toepassing – de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.