24.maart.2017

Arbowet 2017: checklist basiscontract

Voor werkgevers is het hoogste tijd om het contract met de arbodienst door te lichten. Wat moet er in het basiscontract arbodienstverlening staan? En voldoen de huidige afspraken dus nog wel?

Verplicht basiscontract

Als werkgever bent u verplicht om een basiscontract arbodienstverlening te hebben. Deze verplichting geldt waarschijnlijk per 1 juli 2017, daarover volgt nog een besluit. Voor lopende contracten met arbodienstverleners zal na het ingaan van de wetswijziging een overgangsperiode van een jaar gleden.

Wat moet er in het basiscontract staan?

In het basiscontract moet zijn opgenomen:

 1. Hoe de bedrijfsarts omgaat met de melding van beroepsziekten bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
 2. Hoe de bedrijfsarts (of een gecertificeerde deskundige) uitvoering geeft aan de wettelijke taak op grond van artikel 14 lid 1 Arbowet. Het gaat om:
 • Toetsing van de risico-inventarisatie en –evaluatie en advies daarover.
 • Ziekteverzuimbegeleiding.
 • Het uitvoeren van een arbeidsgezondheidskundig onderzoek (artikel 18 Arbowet) en indien van toepassing, aanstellingskeuringen
 • Houden van een arbeidsomstandighedenspreekuur. Dit is een nieuwe bepaling. Het spreekuur draait om consultatie van de bedrijfsarts door werknemers met betrekking tot andere zaken dan ziekteverzuimbegeleidingHet doel is om preventie te versterken. De bedrijfsarts moet zo meer zicht krijgen op voorkomen van gezondheidheidsproblemen en kan zo zijn signalerende rol beter vervullen. Anderzijds wordt de positie van de werknemer beschermd en versterkt.

Kwaliteitseisen arbodienst ook in basiscontract

De wet stelt ook randvoorwaarden aan de kwaliteit van de arbodienstverlening (artikel 14 lid 2 Arbowet). Deze randvoorwaarden worden met de wetswijziging aanzienlijk uitgebreid. De bedrijfsarts (of gecertificeerd deskundige) moet zorgen dat hij de middelen en tijd heeft om de wettelijke taak naar behoren te kunnen verrichten. De onderstaande zaken moeten daarom ook in het basiscontract worden geregeld:

 1. Er moet voor werknemers een doeltreffende toegang van de bedrijfsarts zijn. Doeltreffend brengt tot uitdrukking dat de toegang reëel moet zijn. De werknemer heeft niet alleen toegang papier, via internet of telefonisch. De werkgever mag niet worden geïnformeerd over het spreekuurbezoek.
 2. De bedrijfsarts is in de gelegenheid iedere werkplek in het bedrijf te bezoeken.
 3. Een verzoek van de werknemer om second opinion van een andere bedrijfsarts wordt in principe gehonoreerd. Deze second opinion vindt plaats op kosten van de werkgever.
 4. De klachtenregeling van de bedrijfsarts.
 5. De nauwe samenwerking met en het advies aan preventiemedewerkers en de ondernemingsraad over maatregelen gericht op een zo goed mogelijk arbobeleid.
 6. Het advies over preventieve maatregelen rondom het algemeen arbobeleid (artikel 3 Arbowet).

Tip 1

De wijze waarop uw arbodienst aan deze kwaliteitseisen voldoet, zal moeten worden geregeld in het basiscontract. De wet verplicht een arbodienst niet altijd tot inzet van een bedrijfsarts, maar mag soms ook andere gecertificeerde deskundigen inzetten. Er wordt in de praktijk daarnaast ook met taakdelegatie gewerkt. Ik adviseer kritisch te door te vragen op de exacte inzet van professionals, zodat u als werkgever optimale arbodienstverlening krijgt. Kortom: hoe gaat de arbodienst aan de eisen voldoen? Krijgt u waar voor uw geld?

Tip 2

De wet dwingt werkgevers tot preventie. Maar het is niet alleen een stel wettelijke verplichtingen. Een gezonde organisatie rendeert beter. Stof niet alleen het contract af, maar maak ook binnen de organisatie ook bekend dat er bijvoorbeeld een arbeidsomstandighedenspreekuur is.

De werkgever kan beboet worden

Tot slot: het verplichte basiscontract is serious business. De Inspectie SWZ mag werkgevers zonder basiscontract beboeten.