20.april.2017

Evaluatiewet WNT maakt variabele beloning weer mogelijk

Bonussen in de (semi)publieke sector zijn onder de WNT verboden. De gedachte was dat bestuurders die werken voor de publieke zaak niet financieel geprikkeld hoeven te worden. Prestatiebeloning werd onwenselijk gevonden. Daar gaat nu verandering in komen.

Haastwerk

De WNT is sinds 1 januari 2013 van kracht. Een sterk politiek gedreven wet. Haastig ingevoerd en al meerdere keren (noodgedwongen) gerepareerd. Sinds de inwerkingtreding zijn de Aanpassingswet WNT, de Reparatiewet WNT en WNT 2 al de revue gepasseerd. In 2015 heeft een evaluatie van de wet plaatsgevonden.

Evaluatiewet WNT

Hoewel de effecten van de wet na drie jaar nog niet volledig zichtbaar zijn, blijkt uit de evaluatie dat de wet doeltreffend is in het tegengaan van bovenmatige beloning en ontslagvergoedingen. Maar op onderdelen is verbetering mogelijk, vindt de regering. Daarom is op 17 januari 2017 de Evaluatiewet WNT naar de Tweede Kamer gestuurd. Inmiddels is de wet op 21 maart 2017 ook door de Eerste Kamer aangenomen. Eén van de punten van verbetering is vermindering van administratieve lasten. Er wordt een aantal algemene vereenvoudigingen voorgesteld, één daarvan viel mij in het bijzonder op.

Af en toe een bonus niet onredelijk?

Het huidige artikel 2.11 WNT verbiedt een variabele beloning, zoals een winstdeling of bonus. Uit de evaluatie blijkt dat deze bepaling in zijn uitwerking ongewenste en onbedoelde effecten heeft voor topfunctionarissen die geen ‘topsalaris’ hebben. De regering vindt het niet onredelijk dat een topfunctionaris met een modaal salaris in aanmerking kan komen voor een incidentele bonus.

Praktische problemen met incidentele beloning

Verder zou bij de uitvoering van de WNT zijn gebleken dat het in de praktijk veel inspanning kost om bij incidentele beloningscomponenten vast te stellen of deze componenten een vorm van prestatiebeloning zijn of niet. Ik kan mij daar iets mij voorstellen.

Prestatiebeloning weer toegestaan

De genoemde argumenten zijn begrijpelijk. De wetswijziging die wordt voorgesteld vind ik minder logisch: het algeheel verbod op variabele beloning wordt geschrapt. Artikel 2.11 WNT komt eenvoudigweg te vervallen. Alléén als door een variabele beloning de toepasselijke bezoldigingsnorm wordt overschreden, zal sprake zijn van onverschuldigde beloning. Maar als binnen die grenzen wordt gebleven, kan een prestatiebeloning dus weer volledig rechtmatig worden overeengekomen. Het is nog niet bekend wanneer de wijzigingen van kracht worden, verwacht wordt dat dit nog in 2017 zal zijn.