07.april.2017

Arbowet 2017: stevige rol voor preventiemedewerker en ondernemingsraad

De nieuwe Arbowet legt nadruk op preventie en duurzame inzetbaarheid.  De werkgever, preventiemedewerker, Arbodienst én de ondernemingsraad spelen ieder hun eigen rol daarin. Waar moet u als werkgever allemaal rekening mee houden?

Wat doet een preventiemedewerker?

De werkgever is op dit moment al verplicht onder zijn personeel een preventiemedewerker aan te stellen (artikel 13 Arbowet). En als dit binnen de onderneming zelf niet te organiseren is, mag dit ook met behulp van andere deskundige personen worden georganiseerd. De preventiemedewerker moet zelfstandig en onafhankelijk kunnen opereren en heeft daarom ontslagbescherming.

De preventiemedewerker heeft de volgende wettelijke taken:

  1. Meewerken aan het verrichten en opstellen van een Risico-inventarisatie en –evaluatie.
  2. Adviseren van en nauw samenwerken met de ondernemingsraad op het gebied van maatregelen gericht op een zo goed mogelijk arbobeleid.
  3. Het uitvoeren of meewerken aan de bovengenoemde maatregelen.

Arbowet 2017: instemmingsrecht benoeming preventiemedewerker

Vanaf 1 juli 2017 gaat (verwachte invoeringsdatum) zal de ondernemingsraad instemmingsrecht hebben op de benoeming van een preventiemedewerker. Instemming betekent in wezen overeenstemming, werkgevers zullen dus met de OR op één lijn moeten komen over dit onderwerp. Het nieuwe artikel 13 lid 1 Arbowet bepaalt namelijk uitdrukkelijk artikel 27 lid 3 tot en met 6 WOR van toepassing. In deze bepalingen is het beroep op de kantonrechter geregeld. De kantonrechter kan bij een weigerachtige ondernemingsraad vervangende toestemming geven, maar kan ook een verbod tot verdere uitvoering aan de werkgever opleggen.

Stevige rol voor preventiemedewerker én ondernemingsraad 

Adviseert de preventiemedewerker op dit moment alleen nog de ondernemingsraad, straks schrijft de wet ook nauwe samenwerking met de bedrijfsarts (of andere certificeerde deskundigen) voor. Dit alles gericht op maatregelen gericht op een zo goed mogelijk arbobeleid. Het nieuwe artikel 14 lid 3, sub i Arbowet schrijft ook de bedrijfsarts een nauwe samenwerking voor met de preventiemedewerker en ondernemingsraad.

Instemmingsrecht basiscontract?!

De Arbowet 2017 bepaalt niet dat het basiscontract arbodienstverlening ter instemming aan de ondernemingsraad moet worden voorgelegd. De WOR is er ook niet heel duidelijk over. Artikel 27 WOR spreekt namelijk over een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid. Artikel 27 WOR ziet op het sociale beleid in de onderneming in ruime zin. Het afsluiten van een basiscontract nieuwe stijl hoeft niet direct tot aanpassing van sociaal beleid te leiden.

De wetsgeschiedenis uit 1998 is echter volstrekt duidelijk:

Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (…) geldt voor alle regelingen op het gebied van het arbeidsomstandighedenbeleid, incluis het contract met de arbodienst, de ri&e, het plan van aanpak en de keuze van de arbodienst.”

Tip

Dit betekent in de praktijk dat niet alleen de werkgever aan de onderhandelingstafel met de Arbodienst zit, maar in feite ook de ondernemingsraad.  Het is daarom zaak om als werkgever tijdig de ondernemingsraad te betrekken bij de onderhandeling over het basiscontract. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht en kan de zaak blokkeren door instemming te weigeren. De werkgever kan de kantonrechter vervolgens vervangende instemming vragen, maar voorkomen is altijd nog beter dan genezen.