28.december.2016

Ontdek via deze 4 vragen of u DBA-proof bent

De wet DBA is en blijft van kracht. Het enige is dat er voorlopig niet op wordt gecontroleerd, maar het kan natuurlijk geen kwaad om alvast eens te kijken of u DBA-proof bent en of u dus aan uw wettelijke plichten voldoet. Via deze vier vragen krijgt u een antwoord…

Is iemand nu wel of niet in dienst

De wet DBA heeft een fiscale achtergrond. Eigenlijk draait het bij deze wet om de vraag óf er sprake is van een dienstverband en er dus loonheffing verschuldigd is of niet. Bij loonheffingen gaat het om loonbelasting en sociale premies en voor een opdrachtgever maakt het heel wat uit of hij of zij die wel of niet hoeft te betalen.

Voor een opdrachtgever maakt het een groot verschil, namelijk of die wel of niet loonbelasting en sociale premies moet betalen.

Als er sprake is van een opdracht relatie, dan is er geen loonheffing verschuldigd. Als er sprake is van een arbeidsovereenkomst wél. Bij een ‘echt’ dienstverband geldt dit dus, maar ook bij een fictief dienstverband. En juist bij deze laatste vorm is het lastig. Er zijn namelijk heel wat grensgevallen en schijnconstructies. Hoe gaat de Belastingdienst, die fiscaal toetst, hier nu mee om? Hoe beoordeelt de Belastingdienst een situatie?

Wat kunt u met de ‘Handreiking DBA’?

De Belastingdienst presenteert een Handreiking DBA inclusief stappenplan. Helaas maakt deze handreiking het nog niet klinkklaar wanneer het nou gaat om een écht dienstverband en wanneer niet. Toch maakt de handreiking wel wat andere belangrijke zaken duidelijk. Zo laat de Handreiking DBA zien hóe de Belastingdienst toetst.

De Belastingdienst kijkt naar drie elementen uit het Burgerlijk Wetboek om te beoordelen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst:

  1. is er sprake van een gezagsverhouding,
  2. is er sprake van loon
  3. én is er sprake van de verplichting de arbeid persoonlijk te verrichten?

Via de volgende vier vragen ontdekt u stap-voor-stap of er bij u sprake is van een dienstverband en of u dus wettelijk verplicht bent om loonbelasting en sociale premies te betalen.

Stap 1: is er sprake van een gezagsverhouding?

Als een opdrachtnemer verplicht is om aanwijzingen en instructies op te volgen, dan is dat een indicatie dat er sprake is van een gezagsverhouding. Maar ook binnen de overeenkomst van opdracht kunnen instructies worden gegeven ‘omtrent de uitvoering van de opdracht’. Afhankelijk van wat u als opdrachtgever wilt afspreken met de zzp’er, is het verstandig om de instructiebevoegdheid geheel uit te sluiten, te beperken of juist toe te spitsen op het resultaat van de specifieke opdracht.

Stap 2: is er sprake van loon?

Loon is de vergoeding die een werkgever betaalt voor de afgesproken arbeid. Bij een overeenkomst van opdracht wordt ook een vergoeding betaald en die kan ook loon worden genoemd. Dat werkt wel verwarrend en daarom is het verstandig goed na te gaan waarvoor loon betaald wordt. Is dit gekoppeld aan de gewerkte uren of krijgt de opdrachtnemer dit ‘loon’ alleen bij een bepaald resultaat. En wat gebeurt er bij ziekte of vakantie, wordt er dan doorbetaald net als bij een echt dienstverband?

Stap 3: moet de arbeid persoonlijk worden verricht?

Een belangrijk kenmerk van de arbeidsovereenkomst is dat de arbeid persoonlijk moet worden verricht. Dus als in een overeenkomst van opdracht is opgenomen dat de opdrachtnemer de arbeid niet persoonlijk hoeft te verrichten en dus vrij vervangbaar is, dan is dat een sterke indicatie dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Stap 4: is er sprake van een fictieve dienstbetrekking?

Voor de loonheffingen is van belang of een arbeidsrelatie volgens de wet wordt aangemerkt als een dienstbetrekking. Een arbeidsovereenkomst is een echte dienstbetrekking, maar er zijn ook fictieve dienstbetrekkingen. Dat betekent dat u die dienstbetrekking dan behandelt als een echte dienstbetrekking en dat u voor het inhouden en betalen van loonheffingen dezelfde regels moet toepassen als bij echte dienstbetrekkingen.

Heeft u nu helder in beeld of u al DBA-proof bent of dat u de overeenkomsten met uw zzp’ers anders moet formuleren? Overeenkomsten zijn altijd maatwerk – maak er werk van!

 

De wet DBA is er, is goedgekeurd én uiteindelijk zal er ook op worden gecontroleerd. Waar het exact heen gaat is nog niet helemaal helder, maar de gedachte achter de wet is duidelijk. Werkgevers moeten aan kunnen tonen dat de opdrachtnemers – waar ze geen loonbelasting en sociale premies voor betalen – stiekem geen (fictieve) dienstverband hebben. Dat kan door heel helder te werken op basis van een goedgekeurde (model)overeenkomst. Daar vertel ik u meer over in dit blog artikel.

Auteur: Mr. Melanie Breedveld